Overzicht incidentele baten en lasten

In de volgende tabel geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Deze zitten slechts één of enkele jaren in de begroting.

Dit overzicht geeft niet alleen inzicht in de incidentele baten en lasten, maar is ook een hulpmiddel bij het beoordelen van het structurele begrotingssaldo. De baten en lasten die niet incidenteel zijn, zijn immers structureel van aard. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht. In het hoofdstuk over de financiële positie, aan het begin van de programmabegroting, voeren we deze toets uit.

Een overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, zoals het BBV voorschrijft, is in het financieel overzicht van de begroting opgenomen (bijlage 5 in dit document). In de nota reserves, die tegelijk met deze programmabegroting in de gemeenteraad wordt behandeld, zijn de reserves uitgebreid toegelicht.

+ is incidentele lasten
- is incidentele baten
bedragen x € 1.000

Progr.

Bron*

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

1

TR 2015 en PB 2016-2019

Lagere kosten Wmo hulp bij het huishouden

-125

1

PB 2016-2019

Vorming brede welzijnsinstelling

50

50

1

PB 2016-2019

Innovatiebeleid huishoudelijke verzorging

150

1

PB 2016-2019

Impuls Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

500

500

1

PB 2017-2020

Stelpost Wmo/AWBZ

-700

1

PB 2017-2020

Extra kosten uitvoering Jeugdwet

1.650

2

PB 2016-2019

Talentencampus

120

120

120

2

PB 2016-2019

Kwetsbare jongeren

200

200

200

2

PB 2017-2020

Onderwijsvernieuwing

75

75

2

PB 2017-2020

Hogere kosten leerlingenvervoer

120

3

PB 2015-2018

Frictiekosten/investeringen hervormingen cultuur

255

3

PB 2016-2019

Omroep Maasland

70

70

70

3

PB 2017-2020

Garantiesubsidie Golfbad

60

60

3

PB 2017-2020

Verlagen bezuiniging Muzelinck

100

4

PB 2017-2020

Lagere bijdrage 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord

-130

4

PB 2017-2020

Voortzetting Taskforce Brabant-Zeeland

25

25

25

5

VJN 2014

Duurzame openbare verlichting

550

300

5

PB 2015-2018

Onderhoud civieltechnische kunstwerken

200

200

5

PB 2017-2020

Kwaliteitsslag straten rondom centrum

400

5

PB 2016-2019 en PB 2017-2020

Bomenbeleid

75

210

6

PB 2016-2019 en PB 2017-2020

Duurzaamheid

100

150

150

7

PB 2016-2019

Startersleningen

210

7

TR 2016

Omgevingswet

50

7

TR 2016

Voorziening geldlening terrein motorcross Nieuw Zevenbergen

53

7

PB 2017-2020

Ontwikkelen motorsportcircuit Nieuw Zevenbergen

50

50

7

PB 2017-2020

Leges omgevingsvergunningen

800

7

PB 2017-2020

Extra storting reserve stadscentrum

200

200

7

PB 2017-2020

Voorbereiding Omgevingswet en nieuwe omgevingsvisie

410

460

150

7

PB 2017-2020

Waterveiligheid Maas

1.300

8

PB 2017-2020

Bijdrage aan Kracht van Oss

300

8

PB 2017-2020

Impuls vrijetijdseconomie

80

80

9

PB 2014-2017

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

162

9

TR 2016

Uitvoeringskosten Participatiewet

90

9

TR 2016

Inhuur Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

100

9

PB 2017-2020

Verhoging ICT-budget

570

9

PB 2017-2020

Vrijval reserve meubilair

-813

-216

-216

-216

9

PB 2017-2020

Capaciteit opstellen en uitvoeren voorzieningenkaartadviezen

144

144

9

PB 2017-2020

Lagere kosten contractmanagement Wmo

-72

10

PB 2014-2017

Egalisatie incidentele saldi via algemene reserve

-1.388

divers

divers

Overige incidentele baten en lasten

-10

30

Saldo incidentele baten en lasten

2.947

3.458

1.308

1.259

0

* VJN = voorjaarsnota, PB = programmabegroting, TR = financiële tussenrapportage