Voortgangsrapportage Integraal Uitvoeringsprogramma (IUP) openbare ruimte

Inleiding

De uitvoering van projecten, zeker van complexe projecten, is en blijft een dynamisch proces. Door het constant blijven volgen van de projecten tijdens de voorbereiding en uitvoering krijgen we een goed inzicht in het uiteindelijke resultaat, de kosten en de inzet van subsidies.

In deze voortgangsrapportage geven we de financiële situatie en de voortgang van de IUP-projecten per eind juni 2016 op hoofdlijnen weer. Daarbij hebben we ook een doorkijk gemaakt naar de totale looptijd van de projecten.

1. Technische voortgang van de projecten (alle IUP-projecten)

In het volgende overzicht geven we aan welke technische mutaties de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.

Status

Aantal

Startmoment uitvoering loopt volgens planning

132

Startmoment uitvoering wijzigt mogelijk

0

Startmoment uitvoering is bijgesteld

0

Nieuw project

3

Vervallen project

0

Project is gereed

24

Totaal

159

2. Voortgang op projectniveau

In de volgende tabel zijn alle projecten opgenomen waar een verandering heeft plaatsgevonden. Per project lichten we de verandering toe.
De onderscheiden projectfasen zijn:
A = Programmafase
B = Ontwerpfase
C = Bestekfase
D = Uitvoeringsfase
E = Technisch gereed
F = Financieel gereed

Projectnaam

Projectfase

Toelichting

OV Fietsroute Oss-Oijen

F

Het project wordt afgesloten en verrekend met activiteit Investeringen OV.

Asfaltonderhoud 2015 gebied
1 - 2 - 3

F

Het project wordt afgesloten. Een deel (€ 100.000) van de resterende werken wordt toegevoegd aan project Achterschaijkstraat - Neerveldstraat. Het overige deel wordt via project Asfaltonderhoud 2016 afgewikkeld.

Asfaltonderhoud 2016 gebied
1 - 2 - 3

D

De geplande werken van Asfaltonderhoud 2016 zijn samengevoegd met de nog resterende werkzaamheden van asfaltonderhoud 2015.

Asfaltonderhoud Dorpenweg

F

Het project wordt afgesloten.

Asfaltonderhoud op voetpaden 2015

F

Het project wordt afgesloten. De werkzaamheden zijn meegenomen in asfaltonderhoud 2015 - 2016.

Bijenlinten

F

Het project wordt afgesloten.

Kastanjebomen - herstel bomenstructuur 2014 gebied 3

F

Het project wordt afgesloten.

Renovatie diverse rioolstrengen

F

Het project wordt afgesloten (soloproject) en wordt verrekend met activiteit Investeringen riolering.

Renovatie drukriolering 2e fase

F

Het project wordt afgesloten (soloproject) en wordt verrekend met activiteit Investeringen riolering.

Achterschaijkstraat - Neerveldstraat

A

Dit project is overgeheveld vanuit project Asfaltonderhoud 2015.

Haven groot onderhoud brug en sluis

F

Het project wordt afgesloten. Een deel is in een opdracht via dagelijks onderhoud afgewikkeld.

Herbestrating gebied 1 2015

F

Het project wordt afgesloten.

Hertogensingel incl. VRI/Oijenseweg zuid

A

Ten behoeve van de Oijenseweg is extra budget nodig voor nieuwe materialen voor verhardingen en riolering. Eerder was uitgegaan van hergebruik van oude materialen.

Hertogin Johannasingel < Oude Kerkstraat VOP

F

Het project wordt afgesloten. De nieuwe toestelregeling is goedkoper dan de verouderde regeling.

Horzak fietsverbinding met centrum fase 1

F

Het project wordt afgesloten.

Kerkstraat e.o.

F

Het project wordt afgesloten. Binnen dit project hebben we een aanbestedingsvoordeel gerealiseerd.

Ossemeer variatie leefgebieden

F

Het project wordt afgesloten.

Teugenaarsstraat

A

Uit de laatste inspecties is naar voren gekomen dat de riolering in de Teugenaarsstraat binnenkort aangepakt moet worden. Dit betekent dat ook voor het herstel van het wegdek middelen vrijgemaakt moeten worden. De kosten van riolering komen ten laste van rioleringsbeheer.

VAT Inhuur/Uitbesteding gebied 1 2015

F

Het project wordt afgesloten.

Zevenbergseweg

D

De kosten van aanpassing van de overweg zijn veel hoger dan ProRail in eerste instantie had aangegeven. Dit onderdeel van het project voert ProRail uit. Hierover hebben we zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg gevoerd met ProRail. Dit hebben we ook afgestemd met de provincie in verband met de GGA-bijdrage.

Anjelierstraat

F

Het project wordt afgesloten.

Euterpelaan Noord industrieterrein

A

Voor een totale herinrichting is geen geld beschikbaar. We hebben besloten om alleen de technisch noodzakelijke maatregelen uit te voeren. De technisch noodzakelijke maatregelen bestaan uit vernieuwen van het riool, aanpak van groen, herstraten van wegdelen en het aanleggen van extra parkeervakken op verzoek van bewoners. Overige technische maatregelen schuiven we door naar de lijst met reserveprojecten.

Galliersweg riolering

D

Dit is een nieuw project, het is in uitvoering.

Gewandeweg/Looveltlaan VOP

F

Het project wordt afgesloten.

Hondenuitlaatplaatsen Oss  2013

F

Het project wordt afgesloten.

Julianasingel VOP

F

Het project wordt afgesloten. De nieuwe toestelregeling is goedkoper dan de verouderde regeling.

Landweerstr Zuid e.o. deel 1  (Hoogheuvelstr.fase 1+2, Gasstraat Oost fase 2)

F

Het project wordt afgesloten.

Looveltlaan VOP

F

Het project wordt afgesloten. De nieuwe toestelregeling is goedkoper dan de verouderde regeling.

Park Mikkeldonk

F

Het project wordt afgesloten.

Geffen Heesterseweg fietspad

F

Het project wordt afgesloten.

Lith herinrichting notenboomgaard

F

Het project wordt afgesloten.

Ravenstein Nieuwstraat

A

Dit is een project voor het oplossen van het structurele probleem van wateroverlast bij hevige buien.

Staaijstraat Neerloon

F

Het project wordt afgesloten.

Opstellen IUP 2013 - 2016

F

Het project wordt afgesloten, het budget is niet meer nodig.

3. Financiën

Op dit moment is er een nadelig resultaat van € 307.762 op de IUP-projecten (de afwijking is c.a. 3% van het beschikbaar budget). Dit resultaat analyseerden we naar de dekkingsbron. Een project kan namelijk gevoed worden uit de middelen voor riolering, de middelen voor bodemsanering, het grondbedrijf en beheergelden. Om een zuiver beeld te schetsen herleiden we het resultaat naar deze groepen terug.
In dit geval is sprake van een overschot op de beheergelden (€ 33.738) en een tekort op de middelen voor rioleringsbeheer (€ 341.500).

Het overschot op de beheergelden willen we storten in de Reserve IUP en reserveren voor eventuele calamiteiten. Het tekort op de middelen voor rioleringsbeheer wordt veroorzaakt door de kosten van vervanging van de riolering in de Teugenaarsstraat en aanvullende rioleringswerkzaamheden ten behoeve van het project Hertogensingel/Oijenseweg zuid. Daarom brengen we deze kosten ten laste van rioleringsbeheer.
Het project Euterpelaan voeren we anders uit dan we oorspronkelijk voorzien hadden. Voor een totale herinrichting zijn op dit moment niet genoeg middelen beschikbaar. We hebben ervoor gekozen om nu alleen de technisch meest noodzakelijke maatregelen uit te voeren. De overige technische maatregelen plaatsen we op de reservelijst. Hierdoor komen er onderhoudsgelden vrij die we onder andere voor de Teugenaarsstraat kunnen inzetten.