Verbonden partijen

Inleiding

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de gemeentelijke financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) schrijven voor dat het college in de programmabegroting en in het jaarverslag een overzicht van de verbonden partijen geeft. Het gaat om een overzicht van de externe rechtspersonen waar Oss een bestuurlijke en financiële band mee heeft. Dat kunnen de volgende instellingen zijn:

 • Gemeenschappelijke regelingen (GR): bestuursrechtelijke samenwerkingsverbanden tussen gemeenten onderling en/of andere overheidsinstanties. Een lid van het college maakt veelal deel uit van het algemeen of dagelijks bestuur.   
 • Vennootschappen waarin de gemeente financieel deelneemt (naamloze of besloten vennootschap). De gemeente is daarin via de vergadering van aandeelhouders of een raad van commissarissen vertegenwoordigd.
 • Verenigingen waar de gemeente lid van is.
 • Stichtingen waarin de gemeente een bestuurszetel heeft.

Op basis van het BBV en de verordening geeft het college per verbonden partij inzicht in:

 • De naam en de vestigingsplaats.
 • Het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt.
 • De veranderingen die zich tijdens het begrotingsjaar hebben voorgedaan in het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft.      
 • Het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar. Als dat niet bekend is, vermelden we de meest recente cijfers die bekend zijn.
 • Het resultaat van de verbonden partij.

1. Toelichting

Een paragraaf verbonden partijen dient twee doelen:

 1. Duidelijkheid geven of de doelstellingen van de verbonden partij en de gemeente nog steeds overeenkomen en of de verbonden partij die doelstellingen ook realiseert. Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoort. De gemeente is opdrachtgever en verantwoordelijk voor de doelstellingen en programma’s.
 2. Het geven van inzicht in de risico’s en budgettaire gevolgen van verbonden partijen.

Verbonden partijen kunnen in twee categorieën verdeeld worden: de publiekrechtelijke vorm en de privaatrechtelijke regeling. De publiekrechtelijke regeling is een samenwerkingsverband dat gebaseerd is op de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het heeft een eigen algemeen bestuur. De deelnemende gemeenten benoemen de leden van dat bestuur. Het algemeen bestuur benoemt het dagelijks bestuur. Oss heeft zitting in een aantal besturen van gemeenschappelijke regelingen.

De bestuursleden hebben een informatie- en verantwoordingsplicht naar de gemeenteraad over hun inbreng in deze samenwerkingsverbanden. In Oss hebben we daarom de gemeenschappelijke regelingen steeds als vast agendapunt bij de raadscommissies staan. Verder behandelt de gemeenteraad de kadernota’s, begrotingen en jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen (zie het overzicht van regelingen verderop in deze paragraaf) in een aparte vergadering.

In de position paper 'Oss en de regio' zijn onze beleidsuitgangspunten opgenomen rondom samenwerking (en dus ook verbonden partijen). We richten ons op effectieve en efficiënte samenwerkingsorganisaties, waarbij we uitgaan van autonomie van organisaties. Daar waar een nieuw samenwerkingsverband wenselijk is kiezen we bij voorkeur voor een zo licht mogelijke vorm van samenwerking. Deze vorm moet dan wel passen bij de maatschappelijke opgave.

Naast samenwerking binnen gemeenschappelijke regelingen werken we in toenemende mate samen op basis van privaatrechtelijke rechtsvormen, zoals vennootschappen, verenigingen, stichtingen en convenanten. Deze beschrijven we hierna ook in tabelvorm, na het overzicht van gemeenschappelijke regelingen.

2. Bijzondere ontwikkelingen/risico's

Omgevingswet

De toekomstige Omgevingswet (Ow) wordt één van de grootste wijzigingen in de wetgeving voor het fysieke domein van de afgelopen decennia. De wet bundelt 25 wetten, 120 sectorale AMvB’s (Algemene Maatregelen van Bestuur) en honderden ministeriële regelingen. De uitgangspunten van deze wet zijn participatie en integrale aanpak op basis van vertrouwen, met als doelen minder en overzichtelijkere regels, meer ruimte voor initiatieven van inwoners en bedrijven en lokaal maatwerk.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft aan dat het eerst mogelijke moment van inwerkingtreding van de stelselherziening het voorjaar van 2019 is.
Voor het zover is zullen de provincie Noord-Brabant, wij als gemeente en de ODBN (Omgevingsdienst) veel inspanning moeten leveren om deze wet binnen de eigen organisatie in te voeren.
We verwachten dat eind 2016 duidelijk wordt hoe groot de impact van de invoering van de Omgevingswet zal zijn.

Heesch-West

Hier geldt een hoog risicoprofiel. Zie voor meer informatie de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

3. Ontwikkelingen per samenwerkingsverband

A. Publiekrechtelijke samenwerkingen: gemeenschappelijke regelingen (GR)

Gemeenschappelijke regeling, bestuurlijk belang en zetel

Gezondheidsdienst Hart voor Brabant (GGD)
Programma 1: Zorg en welzijn

Kleinschalig Collectief Vervoer
Programma 1: Zorg en welzijn

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Programma 2: Werk, inkomen en onderwijs

Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)
Programma 2: Werk, inkomen en onderwijs

Openbaar Basisonderwijs
Programma 2: Werk, inkomen en onderwijs

Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
Programma 3: Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

Veiligheidsregio Brabant-Noord
Programma 4: Veiligheid

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
Programma 6: Duurzaamheid, milieu en natuur

Milieustraat
Programma 6: Duurzaamheid, milieu en natuur

Afvalinzameling in Landerd
Programma 6: Duurzaamheid, milieu en natuur

Heesch-West
Programma 6: Duurzaamheid, milieu en natuur

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
Programma 10: Financiën en belastingen

B.    Privaatrechtelijke rechtspersonen

Hierbij gaat het om deelnemingen in naamloze of besloten vennootschappen en stichtingen voor de behartiging van oorspronkelijk gemeentelijke taken. Lidmaatschappen van verenigingen, die zijn gericht op belangenbehartiging en kennisoverdracht, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging van Bouwrecht, zijn buiten beschouwing gelaten.

Vennootschappen en corporaties

Oss Life Sciences Park Vastgoed BV

Coöperatieve Vereniging Midwaste

Bank Nederlandse Gemeenten

NV Brabant Water

Stichtingen en verenigingen

Stichting Agrifood Capital

Stichting Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf (RVML)

Overige verbonden partijen

Convenant Brabant-Noordoost

Samenwerking As50

Bestuurlijke regiegroep Maashorst

Toelichting
Brabant-Noordoost

 • 19 gemeenten: Boekel, Bernheze, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Vught.

Brabant-Noordoost-oost

 • 12 gemeenten: Boekel, Bernheze, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill, Oss, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel.