Wat willen we bereiken?

Oss is een krachtige gemeente. Een stad met prachtige kernen in een afwisselend buitengebied. In Oss is het fijn wonen, met veel variatie, kwaliteit en voorzieningen. Dat willen we behouden en versterken. Sociale cohesie is daarbij belangrijk. Het doel is een aantrekkelijke stad. Dat betekent een bruisend centrum om te winkelen, te recreëren en te wonen, maar ook bedrijvigheid voor werkgelegenheid voor de stad en de regio. We versterken de woningmarkt volgens de speerpunten uit de woonvisie. Een belangrijk speerpunt is de integrale benadering van wonen, welzijn en zorg. Mensen met een specifieke woonbehoefte willen we zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen. Een ander speerpunt is de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen.

Uitgebreide doelstelling

Wat gaan we hiervoor doen?

Doelstelling 1: Samenhang en maatwerk in onze ruimtelijke ordening
Doelstelling 2: Een passend, geschikt en duurzaam (t)huis voor iedereen
Doelstelling 3: Een krachtig stadscentrum
Doelstelling 4: Maatwerk in de wijken en kernen
Doelstelling 5: Nieuw evenwicht in een veranderend buitengebied
Duurzaamheid

Programma informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente
Beleidskaders
Verbonden Partijen

Nieuw beleid

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

3O-ontwikkelingen

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Septembercirculaire

De septembercirculaire heeft geen effecten op dit programma.

Subsidies

Dit programma bevat geen subsidies.