Wat willen we bereiken?

We hebben de ambitie om zo duurzaam mogelijk te zijn met uiteindelijk een plaats in de top 3 van meest duurzame Brabantse gemeenten. Een duurzaam Oss voorziet in de behoefte van vandaag zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Een balans tussen nu en de toekomst, en een balans tussen mens (people), natuur (planet) en economie (profit). In dit programma staat de duurzaamheidspijler planet centraal. We hebben pittige ambities waarin iedereen een rol heeft. Voorlichting aan inwoners, participatie van inwoners, bedrijven en verenigingen en educatie aan onze jeugd zijn belangrijk om duurzaamheid van ons allemaal te maken en met elkaar resultaat te boeken. In onze eigen activiteiten als gemeente willen we het goede voorbeeld geven. Binnen planet hebben we drie thema's: energie, afval en grondstoffen, en natuur en klimaat (Duurzaamheidscirkel Oss).

Uitgebreide doelstelling

Wat gaan we hiervoor doen?

Doelstelling 1: Een energieneutrale gemeente in 2050, met als tussenstap 14% opgewekte duurzame energie in 2020
Doelstelling 2: Het verminderen van het gebruik van grondstoffen en afval: in 2020 75% afvalscheiding en maximaal 96 kilo restafval per inwoner
Doelstelling 3: De kwaliteit van onze natuur verbeteren en Oss groener maken: onze score in de Telos-meting verbeteren
Doelstelling 4: Een klimaatbestendige gemeente: in 2050 zijn we hitte- en waterproof
Doelstelling 5: We werken aan de ambitie om tot de top 3 van meest duurzame Brabantse gemeenten te behoren
Duurzaamheid

Programma informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente
Beleidskaders
Verbonden Partijen

Nieuw beleid

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

3O-ontwikkelingen

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Septembercirculaire

De septembercirculaire heeft geen effecten op dit programma.

Subsidies

Dit programma bevat geen subsidies.