Wat willen we bereiken?

Inwoners, bedrijven en overige gebruikers zijn tevreden over de inrichting, het onderhoud en het functioneren van de openbare ruimte. Ze zijn betrokken bij de beleidskeuzes en de uitvoering daarvan. We werken doelmatig samen aan duurzame instandhouding en verbetering.

Uitgebreide doelstelling

Wat gaan we hiervoor doen?

Doelstelling 1: Behoud van goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Doelstelling 2: Meer duurzame vervoersbewegingen
Doelstelling 3: Tevreden en betrokken gebruikers van de openbare ruimte
Doelstelling 4: Een doelmatige en duurzame openbare ruimte
Duurzaamheid

Programma informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente
Beleidskaders
Verbonden Partijen

Nieuw beleid

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

3O-ontwikkelingen

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Septembercirculaire

De septembercirculaire heeft geen effecten op dit programma.

Subsidies