Wat willen we bereiken?

Dit programma richt zich op het zorgen voor zo veilig mogelijke wijken en dorpen in Oss. We kiezen ervoor om hardnekkige problemen integraal aan te pakken en een veiligheidsincident zo goed mogelijk op te lossen op het moment dat het zich voordoet. Daarbij is een goede verbinding met het sociaal domein belangrijk.Veiligheid is ván iedereen en vóór iedereen. Het op peil houden van de veiligheid en veiligheidsbeleving moeten we samen met de Osse inwoners doen. Iedereen heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. We maken onze inwoners en organisaties bewust van hun eigen mogelijkheden om onveilige situaties te voorkomen. We richten onze inzet op de zaken die we als gemeente kunnen beïnvloeden.

Uitgebreide doelstelling

Wat gaan we hiervoor doen?

Doelstelling 1: Woninginbraken laag houden
Doelstelling 2: Jeugdoverlast beperken en jeugdcriminaliteit aanpakken  
Doelstelling 3: Bestrijden van ontwrichting door ondermijnende criminaliteit
Doelstelling 4: Fietsendiefstal beperken
Doelstelling 5: Veiligheidsincidenten of –problemen oplossen
Doelstelling 6: Mensen ondersteunen met complexe problematiek m.b.t. straf en zorg
Duurzaamheid

Programma informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente
Beleidskaders
Verbonden Partijen

Nieuw beleid

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

3O-ontwikkelingen

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Septembercirculaire

De septembercirculaire heeft geen effecten op dit programma.

Subsidies