Wat willen we bereiken?

Iedereen doet mee naar vermogen. We streven ernaar om iedereen zoveel mogelijk te laten participeren. In werk, op school en breder in de samenleving, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk. Het doel is dat inwoners zelfredzaam zijn. Goed onderwijs waarbij Ossenaren zich kunnen ontwikkelen draagt hieraan bij. Inwoners die niet zelfredzaam zijn ondersteunen we. Onze opdracht is om de kwetsbare inwoner op de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk, primair in regulier werk. Daarbij is het van belang dat het onderwijs goed aansluit op de arbeidsmarkt en dat uitval in het onderwijs zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Uitgebreide doelstelling

Wat gaan we hiervoor doen?

Doelstelling 1: Stroomlijnen van regionaal en lokaal arbeidsmarktbeleid
Doelstelling 2: Kwetsbare groepen hebben onze prioriteit
Doelstelling 3: Op maat toepassen van armoedebeleid
Doelstelling 4: Zorgen voor een goede lokale aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt 
Doelstelling 5: Verhogen van de kwaliteit van onderwijs
Duurzaamheid

Programma informatie

Indicatoren
Waar staat je gemeente
Beleidskaders
Verbonden Partijen

Nieuw beleid

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

3O-ontwikkelingen

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Septembercirculaire

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Subsidies