Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

In deze programmabegroting vertalen we de doelstellingen uit de kadernota naar concrete plannen die we de komende jaren willen realiseren.

Halverwege deze bestuursperiode constateren we dat de uitvoering van de prioriteiten uit het coalitieprogramma  'Durven door te doen' op stoom is. De grote omslag in zorg en welzijn is volop gaande en we werken hard aan de ontwikkeling van het stadscentrum, de voorzieningen in wijken en dorpen en ons buitengebied. Met tal van projecten stimuleren we de Osse economie en werkgelegenheid, en de realisatie van onze ambities op het gebied van duurzaamheid. Dat doen we samen. Met inwoners, bedrijven en instellingen in onze gemeente en de regio. Tegelijkertijd houden we onverminderd onze focus op groepen in de samenleving die onze ondersteuning nodig hebben. Door het tegengaan van armoede, het blijven inzetten op participatie en het zorgen voor voldoende adequate en betaalbare huisvesting. 

Al deze ontwikkelingen vragen om continuïteit van beleid. In het verlengde van de kadernota en de raadsbespreking daarover kiezen we ook in deze begroting voor meerjarige inzet: op de impuls van zorg naar welzijn, op de ontwikkeling van het stadscentrum, op het stimuleren van de Osse economie, de versterking van het onderwijs en de arbeidsmarkt, en op investeringen in de transitie naar een duurzame leefomgeving. 

Het actuele financiële beeld levert ons in deze begrotingsperiode extra financiële ruimte op. Dat biedt ons zoals gezegd de mogelijkheid te blijven investeren in de prioriteiten uit ons coalitieakkoord. Zonder het uitgangspunt van een robuust financieel beleid los te laten. We staan de komende periode voor grote beslissingen. We zien daarbij onder ogen dat de verschillende ontwikkelingen onzekerheden en risico's met zich meebrengen. We houden daar rekening mee door in deze begroting nadrukkelijk financiële ruimte te houden voor de komende jaren. Immers, de te verwachten rijksbezuinigingen op de jeugdzorg mogen er niet toe leiden dat we geen adequate zorg aan onze jeugd kunnen bieden. Onze ambities op het gebied van duurzaamheid zullen de komende jaren investeringsruimte vragen. De ontwikkeling van de Osse economie, die we onder andere ondersteunen met grote projecten als het Pivot Park en bedrijventerrein Heesch-West, brengt nog steeds financiële onzekerheden met zich mee waar we rekening mee moeten houden. 

Continuïteit van beleid, blijven investeren in de toekomst van Oss voor alle Ossenaren, rekening houdend met onzekerheden. Dat is de basis voor deze begroting die we u presenteren. 

Burgemeester en wethouders van Oss.

De burgemeester,

De secretaris,

drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

drs. M.J.H. van Schaijk