Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Het volgende overzicht laat de lasten en baten van de taakvelden uit het BBV per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Taakvelden

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Exploitatie
0. Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur1.255-21.232-21.232-21.232-21.232-2
0.2 Burgerzaken2.659-1.6702.024-1.6702.024-1.6701.849-1.4951.849-1.495
0.4 Overhead82.595-78.19828.695-4.18228.301-4.04428.085-3.93128.323-3.857
0.5 Treasury588-7610-750-750-750-75
0.62 OZB niet-woningen0-16.3370-17.4620-17.5410-17.5540-17.566
0.63 Parkeerbelasting211-2.357133-2.357133-2.360133-2.372133-2.372
0.64 Belastingen overig1.626-8141.604-8141.604-8141.604-8141.604-814
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds0-165.9360-162.7860-163.2770-163.0770-162.687
0.8 Overige baten en lasten-40.35954.1432.438-7742.537-7812.528-7764.055-765
1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer4.222-4163.87904.00304.32604.4050
1.2 Openbare orde en veiligheid2.376-572.245-322.245-322.245-322.220-32
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer17.388-3.3716.168-4146.214-4146.891-4145.986-414
2.2 Parkeren2.576-5162.195-5172.077-5222.077-5252.079-525
2.4 Economische havens en waterwegen897-508805-497807-507810-516812-526
3. Economie
3.1 Economische ontwikkeling88701.46401.13401.13401.1340
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen155-9369-9369-9369-9369-93
3.4 Economische promotie5-2335-2335-2335-2335-233
4. Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting4.998-103.763-103.502-103.579-103.979-10
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken6.113-2.5154.347-1.0214.260-1.0214.091-1.0214.140-1.021
5. Sport, cultuur en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering1.998-2762.010-2761.950-2761.950-2761.950-276
5.2 Sportaccommodaties5.420-1.4114.878-1.2934.963-1.4224.809-1.3694.844-1.317
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie4.919-1264.187-314.090-314.019-314.018-31
5.4 Musea529-141386-82386-82385-82385-82
5.6 Media1.97802.31502.31502.31502.3150
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie11.669-7419.976-3749.813-3619.706-3619.742-361
6. Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie10.178-9408.187-5127.497-3127.891-3128.136-312
6.2 Wijkteams5.182-414.213-414.116-414.021-414.021-41
6.3 Inkomensregelingen26.656-17.50327.276-17.50326.652-17.50326.849-17.50326.775-17.503
6.4 Begeleide participatie21.706020.129018.561017.358016.1510
6.5 Arbeidsparticipatie3.76503.87004.11004.12104.1200
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)3.965-1404.256-1404.370-1404.507-1404.507-140
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+20.376-2.68217.899-2.61717.899-2.61717.800-2.61717.800-2.617
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-17.943018.228018.527018.527018.5300
6.81 Geëscaleerde zorg 18+20.259021.040021.752022.257022.2650
6.82 Geëscaleerde zorg 18-2.78602.78602.78602.78602.7860
7. Volksgezondheid en milieu
7.1 Volksgezondheid2.679-292.735-292.735-292.735-292.735-29
7.2 Riolering7.308-7.9326.551-7.9566.551-7.9566.551-7.8876.551-7.887
7.3 Afval12.287-13.38810.522-12.27210.484-12.21310.430-12.13810.406-12.138
7.4 Milieubeheer2.66102.64002.54302.31202.3020
7.5 Begraafplaatsen en crematoria438-239255-239254-239253-239253-239
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimtelijke ordening4.670-1984.410-2254.575-2254.265-2254.105-225
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)33.805-32.08427.252-28.79021.110-21.66928.866-30.13814.459-14.641
8.3 Wonen en bouwen5.292-2.1403.488-2.8793.486-2.8793.485-2.8793.478-2.879
Mutaties in reserves
0. Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur0-2400000000
0.4 Overhead2.318-3.6641.455-3571.424-4561.384-5171.336-555
0.5 Treasury0000000000
0.64 Belastingen overig0000000000
0.8 Overige baten en lasten-38-5.191898-3.889498-3.3470-3.1050-2.963
1. Veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer0-110443-4430-430-420-42
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
2.1 Verkeer en vervoer1.034-7.194750-395250-440250-1.245250-70
2.2 Parkeren252-460304-166311-46327-46323-46
2.4 Economische havens en waterwegen0000000000
3. Economie
3.1 Economische ontwikkeling0-17500000000
4. Onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting0-4200000000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken0-530-710-540-320-32
5. Sport, cultuur en recreatie
5.2 Sportaccommodaties297-5110-3000-1710-1670-162
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie0-6330-510-510-510-51
5.4 Musea774-3080-380-380-380-37
5.6 Media0-3800000000
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie70-7570-540-540-40-4
6. Sociaal Domein
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie559-1.205179-50659-6059-60590
6.2 Wijkteams0-320-97000000
6.3 Inkomensregelingen0-1600000000
6.4 Begeleide participatie000-540-540000
6.5 Arbeidsparticipatie0000000000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)0000000000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+650-1.2485000000000
6.81 Geëscaleerde zorg 18+0000000000
7. Volksgezondheid en milieu
7.2 Riolering0-15211901190500500
7.3 Afval0-720-840-440-560-26
7.4 Milieubeheer0-5980-2570-1560-750-65
7.5 Begraafplaatsen en crematoria0000000000
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1 Ruimtelijke ordening1.860-1.441200-420200-851.300-850-75
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)2.275-3.2012.902-1.1902.925-2.3162.322-9991.231-999
8.3 Wonen en bouwen210-1120-130-110-90-9
Totaal programma326.922-326.901278.306-276.588267.459-268.819274.549-275.741257.910-258.344