Investeringsplan

Inleiding

In deze paragraaf staat het meerjareninvesteringsplan centraal. Het plan heeft 2 doelen:

  • het geven van inzicht in de lopende investeringen
  • het voorleggen van voorgenomen investeringen aan de gemeenteraad

Het vaststellen van de begroting (en daarmee het investeringsplan) is de basis voor het uitvoeren van de investeringen. Daarbij is het totale investeringsbedrag per programma leidend. De opgenomen investeringsbedragen in 2016 en 2017 zijn na het vaststellen van deze begroting direct beschikbaar voor uitvoering. De investeringen in de jaren daarna zijn meer een doorkijk.
Investeringen waarvan de kaders nog onvoldoende duidelijk zijn leggen we apart aan de gemeenteraad voor. Ook als in 2017 extra investeringen nodig zijn leggen we afzonderlijke voorstellen aan de gemeenteraad voor.

1. Wat is een investering?

Investeren is het aanschaffen van goederen met een meerjarig nut. Bij investeringen is er een onderscheid tussen investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Tot nu toe activeerden we alleen investeringen met een economisch nut. Investeringen met een maatschappelijk nut schreven we in één keer af. Vanaf 1 januari 2017 moeten we investeringen met een maatschappelijk nut ook activeren. Dat staat in de gewijzigde verslagleggingsvoorschriften (BBV).

Daarnaast is er een onderscheid in vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen. Vervangingsinvesteringen worden gedaan ter vervanging van oude investeringen. Alle overige investeringen zijn nieuwe investeringen.

2. Investeringsplan 2017-2020

Het investeringsplan bestaat uit twee onderdelen:

Lopende investeringen

Dit zijn investeringen die we op dit moment uitvoeren. Deze heeft de raad eerder al vastgesteld.

Geplande investeringen

Dit zijn investeringen die we van plan zijn te gaan doen.

Dit onderscheid is anders dan in voorgaande jaren. We maken nu een duidelijker onderscheid tussen investeringen die al uitgevoerd worden en investeringen die we van plan zijn te gaan doen. Dat geeft een beter inzicht in wat er al loopt en wat nog planvorming is. Dat geeft ook een duidelijker beeld van waar nog keuzes in te maken zijn en waar niet.

3. Lopende investeringen

In de volgende tabel geven we een overzicht van de lopende investeringen per 15 augustus 2016. We laten per programma zien hoe groot de investeringsbedragen zijn, hoeveel daarvan we tot nu toe besteed hebben en welk bedrag we nog moeten uitgeven.

bedragen in euro’s

Programma

Investering

Besteed

Nog uit te geven

2. Werk, inkomen en onderwijs

5.684.800

2.027.681

3.657.119

3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

9.054.723

6.790.970

2.263.753

5. Mobiliteit en openbare ruimte

12.254.000

10.468.961

1.785.039

8. Economie en vrije tijd

60.000

61.829

-1.829

9. Bestuur, organisatie en dienstverlening

3.310.780

2.248.317

1.062.463

Totaal

30.364.303

21.597.758

8.766.545

Toelichting lopende investeringen

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs
De lopende investeringen binnen dit programma zijn de brede school Lith (€ 4,2 miljoen) en de aanpassingen aan de Poolster in het kader van de scholencarrousel Ruwaard (€ 1,5 miljoen). Het bedrag voor de Poolster hebben we al helemaal uitgegeven. Het bedrag dat we nog moeten uitgeven is dus vooral voor de brede school in Lith.

Programma 3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten
De investeringen binnen dit programma zijn als volgt te clusteren: € 6,6 miljoen voor sport, € 1,8 miljoen voor ontmoeten en € 665.000 voor de verbouwing van Museum Jan Cunen.
Bij sport is het grootste deel van het bedrag al uitgegeven, namelijk € 5,8 miljoen. De investeringen die hieronder vallen zijn de revitalisering van sportpark Amstelhoef, de renovatie van sportzaal de Zeuven Wilgen, kunstgrasvelden bij OSS'20 en het clubhuis van SV Top Oss.
De projecten onder ontmoeten zijn de wijkaccommodatie Krinkelhoek en het buurtcentrum in de brede school van Lith. Van het investeringsbedrag voor de Krinkelhoek is ongeveer de helft uitgegeven. Voor het buurtcentrum in Lith hebben we nog geen uitgaven gedaan.

Programma 5. Mobiliteit en openbare ruimte
De grootste lopende investering in dit programma is de activering van een deel van de N329/Weg van de Toekomst, namelijk € 12,2 miljoen. Uit de tabel blijkt dat een groot deel van dit bedrag ook al uitgegeven is.

Programma 8. Economie en vrije tijd
Onder dit programma valt één investering, namelijk de nieuwbouw van het hertenkamp. Deze investering is afgerond. We hebben iets meer uitgegeven dan gepland, namelijk € 1.829.

Programma 9. Bestuur, organisatie en dienstverlening
De lopende investeringen in dit programma zijn grotendeels te verdelen in ICT (€ 1,9 miljoen) en rollend materieel (€ 900.000). Aan ICT is al € 1,3 miljoen besteed, aan rollend materieel € 800.000. Bij rollend materieel gaat het vooral om de aanschaf van vuilniswagens.

4. Geplande investeringen

In de volgende tabel geven we per programma een overzicht van de geplande investeringen tot en met 2020. Daarbij geven we aan hoe de besluitvorming loopt:

  • A: het is een administratief proces waar geen afzonderlijk college- of raadsbesluit voor nodig is of dit besluit is al genomen
  • C: er is een collegebesluit nodig
  • R: er is een raadsbesluit nodig

Zoals we in het begin van deze paragraaf benoemd hebben maken we hier ook een onderscheid tussen vervangingsinvesteringen (V) en nieuwe investeringen (N). Nieuwe investeringen leggen we altijd aan de gemeenteraad voor. Bij vervangingsinvesteringen is dat niet altijd nodig, bijvoorbeeld de vertaling van de beheerplannen voor de openbare ruimte.

bedragen x € 1.000

Investering

Besluit

Type

2016

2017

2018

2019

2020

Bijdrage reserves

2. Werk, inkomen en onderwijs

Algemeen Onderwijshuisvesting

A

N

215

Nee

Huisvesting 't Schrijverke (MIP)

R

N

50

229

Nee

Praktijkschool de Singel

A

N

5.300

Nee

Investering MIP onderwijs

R

N

2.011

Nee

Investering MIP onderwijs algemeen

R

N

11.510

Nee

Totaal programma

5.565

229

2.011

11.510

3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten

Kunstgrasveld OSS

A

V

393

Nee

Natuurgras Koppelsteeg

A

V

243

Nee

Renovatie kleedaccommodatie Rijsbos (MIP)

C

N

140

Nee

Renovatie kleedaccommodatie MHC

A

N

300

Nee

Schakelapparatuur Nooit Gedacht

A

V

11

Nee

Investeringen MIP buitensport

R

N

2.000

Nee

Investeringen MIP binnensport

R

N

823

2.446

Nee

MFA Herpen (MIP)

R

N

50

307

Nee

MFA Ravenstein (MIP)

R

N

193

Nee

MFA Ussen (MIP)

R

N

335

Nee

Ontmoeten Ruwaard (MIP)

R

N

50

250

Nee

Investeringen MIP ontmoeten

R

N

10.665

1.240

Nee

Verduurzaming MIP

R

N

266

2.166

1.038

Ja

Verbouw Museum Jan Cunen

A

N

188

Ja

Totaal programma

1.235

3.491

13.654

4.724

4. Veiligheid

Nieuwbouw kazerne Ravenstein

A

N

94

846

Nee

Herbouw of nieuwbouw brandweerkazerne Oss

R

N

500

5.000

Nee

Totaal programma

94

1.346

5.000

5. Mobiliteit en openbare ruimte *

Groen

C

V

628

628

628

628

Nee

Openbare verlichting

C

V

619

621

803

585

Nee

Parkeren

C

V

24

14

28

65

Nee

Verkeersregelinstallaties

C

V

202

177

77

30

Nee

Wegen

C

V

499

299

299

299

Nee

Totaal programma

1.972

1.739

1.835

1.607

6. Duurzaamheid, milieu en natuur

Ir. Diddewerf

A

N

1.642

Nee

Klein chemisch afval unit

A

V

20

Nee

Uitbreiding software afval

A

V

28

Nee

Vervanging minicontainers

R

V

2.100

Nee

Niet huishoudelijk afval (bedrijfsafval/compostering)

A

V

55

15

Nee

Vloeistofdichte vloeren milieustraat

A

V

30

Nee

Totaal programma

28

1.697

2.135

30

7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Units woonwagencentrum Geffen

A

V

9

Nee

Totaal programma

9

9. Bestuur, organisatie en dienstverlening

ICT hardware

A

V

145

492

1.313

705

220

Nee

ICT software

A

V

209

545

258

127

292

Nee

B.I.S. digitale informatie infrastructuur

    A

    V

  45

Nee

Meubilair gemeentehuis

R

V

2.493

Nee

Rollend materieel **

C

V

420

691

612

228

763

Nee

Totaal programma

774

1.728

2.183

3.553

1.320

TOTAAL ALLE PROGRAMMA’S

7.705

10.463

26.722

21.652

2.927

* Het college stelt de investeringen in de openbare ruimte vast via het IUP (Integraal Uitvoeringsprogramma openbare ruimte) en de voortgangsrapportages hierover.
** Het college stelt de investeringen in rollend materieel vast op basis van het beheerplan rollend materieel.

Toelichting geplande investeringen

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs
De investeringen binnen dit programma hebben allemaal betrekking op onderwijshuisvesting. Het grootste concrete project is Praktijkschool de Singel. Verder staan in dit programma vooral de geraamde investeringsbedragen uit het meerjarig investeringsplan (MIP) voor onderwijs. Als we deze vertalen naar projecten leggen we dat aan de gemeenteraad voor.

Programma 3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten
De meeste investeringen in dit programma komen uit het meerjarig investeringsplan (MIP) voor onze maatschappelijke voorzieningen. We verwachten de grootste investeringen binnen het domein ontmoeten. Ook hier geldt dat we voorstellen aan de gemeenteraad voorleggen als we de totaalbedragen naar projecten gaan vertalen. Voor 2016 en 2017 hebben we een aantal concrete projecten opgenomen. Deze komen voor een groot deel uit het MIP en voor een deel uit eerdere planvorming.

Programma 4. Veiligheid
In dit programma staan 2 investeringen in brandweerkazernes: een investering in de brandweerkazerne in Ravenstein en een investering in de kazerne in Oss. Via de programmabegroting 2016-2019 hebben we besloten dat we de kazerne in Ravenstein gaan verplaatsen. De investering in Oss hebben we in programma 4 van deze begroting toegelicht. Het gaat om de realisatie van een basisspuithuis. Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio heeft dat besloten.

Programma 5. Mobiliteit en openbare ruimte
In dit programma staan vooral de investeringen uit het IUP openbare ruimte (integraal uitvoeringsprogramma). Dat is nieuw ten opzichte van de vorige begroting. Dat komt door de aangepaste verslagleggingsvoorschriften (BBV). Daarin staat dat we investeringen in de openbare ruimte voortaan moeten activeren.

Programma 6. Duurzaamheid, milieu en natuur
De investeringen in dit programma hebben allemaal te maken met afval/de milieustraat. Verder gaan we in 2017 investeren in een goede huisvesting voor de Ir. Diddewerf via duurzame vernieuwbouw.

Programma 7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
In dit programma staat een investering in het woonwagencentrum in Geffen.

Programma 9. Bestuur, organisatie en dienstverlening
Net als bij de vorige tabel hebben de grootste investeringen in dit programma te maken met ICT en rollend materieel. Verder hebben we in dit programma een investering voor de vervanging van het meubilair in het gemeentehuis opgenomen.