Lokale heffingen

1. Algemene ontwikkeling

Het COELO onderzoekt jaarlijks de lastendruk met betrekking tot de gemeentelijke belastingen en heffingen. Het gaat om belastingen en heffingen die tot woonlasten voor gebruikers van woningen leiden (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing).

In het volgende overzicht hebben we de cijfers uit de COELO-atlas opgenomen.
De uitgangspunten daarbij zijn:

 • voor Oss ligt de gemiddelde WOZ-waarde tussen € 200.000 en € 225.000
 • de landelijk gemiddelde WOZ-waarde is € 216.000
 • het tarief voor de afvalstoffenheffing is gebaseerd op een container van 240 liter voor restafval in combinatie met een container van 140 liter voor GFT-afval.
 • het tarief voor de rioolheffing bestaat uit het eigenaarstarief plus het gebruikerstarief van een woning.

Op basis van de werkelijke cijfers 2016 ziet het overzicht voor Oss er als volgt uit:

Lastendruk standaardwoning 2016

Oss

Landelijk werkelijk

Onroerende zaakbelastingen

€ 247

€ 268

Afvalstoffenheffing

€ 269

€ 263

Rioolheffing

€ 168

€ 193

Totaal

€ 684

€ 724

Uit deze cijfers blijkt dat de lastendruk in Oss in 2016 € 40 onder het werkelijke landelijk gemiddelde ligt.

2. Uitgangspunten tarieven

Het is ons vaste beleid om de Osse lastendruk onder het landelijk gemiddelde te houden. Voor het landelijk gemiddelde gaan we uit van de cijfers van het COELO.

Onze uitgangspunten voor de tarieven in 2017 zijn:

 • We wijzigen de tarieven voor de OZB als volgt:
 1. Een aanpassing als gevolg van de verwachte waardeontwikkeling.
 2. Voor de jaren 2017-2020 gaan we uit van een jaarlijkse verhoging van de OZB-opbrengst gekoppeld aan de prijsontwikkeling. Voor 2017 rekenen we met 1,5%.
 3. Voor 2017 hebben we rekening gehouden met een extra OZB-opbrengst van € 860.000, gekoppeld aan een daling van de afvalstoffenheffing. Dit komt neer op een verhoging van ongeveer 9% van de OZB-tarieven voor woningen.
 • We verlagen de tarieven voor de afvalstoffenheffing.
 • We veranderen de tarieven voor de rioolheffing niet.  
 • Op de tarieven voor de overige belastingen en leges passen we geen inflatiecorrectie toe.

 
In de rest van de paragraaf gaan we uit van deze uitgangspunten voor de tarieven. De definitieve voorstellen voor de tarieven behandelt de gemeenteraad in december bij het vaststellen van de belastingverordeningen.

Uitgangspunten kostentoerekening aan heffingen en leges
Alle kosten, die direct toegerekend kunnen worden aan heffingen en leges, komen ten laste van deze producten. Voor indirecte kosten, ook wel overhead genoemd, is dit niet mogelijk. Deze indirecte kosten bestaan onder andere uit kosten voor ICT, huisvesting, inkoop en financiën. Deze kosten begroten we volgens de nieuwe verslagleggingsvoorschriften (BBV) centraal in programma 9. Bestuur, organisatie en dienstverlening. Voor het berekenen van tarieven brengen we een deel van de indirecte kosten ten laste van de tarieven. Dit doen we met een opslag van de overhead als percentage op de directe loonkosten. Dit is nu 88%. Voor de heffingen zien we het onderdeel BTW ook als kosten. Deze rekenen we daarom door in de tarieven.  

Kostendekkendheid heffingen
In de volgende tabel laten we zien voor welk percentage de tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing kostendekkend zijn.

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Netto kosten

9.261

6.600

Overhead

617

571

BTW

1.089

716

Totale kosten

10.967

7.887

Totale opbrengsten heffing

10.967

7.887

Kostendekkendheid

100%

100%

Kostendekkendheid leges
In de volgende tabel laten we de kostendekkendheid van de leges zien. Deze kostendekkendheid is gebaseerd op de uitgangspunten die we hiervoor beschreven hebben.

Omschrijving

Kostendekkendheid

Legesverordening Titel 1

Geboorten, huwelijken en overlijden

52,27%

Gemeentelijke basisadministratie

13,71%

Reisdocumenten

80,46%

Rijbewijzen

78,86%

Legesverordening Titel 2

Omgevingsvergunningen

81,12%

Legesverordening Titel 3

APV en bijzondere wetten

13,10%

Marktgelden

90,55%

Overige leges

Begraven

73,39%

Binnen de legesverordening onderscheiden we zogenaamde titels. De mate van kostendekkendheid bekijken we op het niveau van deze titels. Binnen deze titels kan sprake zijn van zogenaamde kruissubsidiëring, bijvoorbeeld grote bouwwerken zijn relatief goedkoper dan kleinere bouwwerken.

3. Prognose lastendruk 2016

Bij de prognose voor de landelijke lastendruk zijn we uitgegaan van 1,5% inflatiecorrectie.

Lastendruk standaardwoning 2017

Oss prognose

Landelijk prognose

Onroerende zaakbelastingen

€ 272

€ 272

Afvalstoffenheffing

€ 242

€ 267

Rioolheffing

€ 168

€ 196

Totaal

€ 682

€ 735

Op basis hiervan ligt de verwachte lastendruk 2017 in Oss € 53 onder het geschatte landelijk gemiddelde.

4. Kwijtschelding

De in de wet geboden ruimte om het kwijtscheldingsbeleid vorm te geven gebruiken we maximaal, wat betekent dat de kwijtscheldingsnorm op 100% ligt. Kwijtschelding kennen we voor de volgende belastingen toe:

 • Onroerende zaakbelastingen (na de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB op woningen komt deze vorm van kwijtschelding nog slechts een enkele keer voor)
 • Rioolheffing
 • Afvalstoffenheffing
 • Hondenbelasting

In de volgende tabel staan de aantallen kwijtscheldingsverzoeken in de jaren 2015 en 2016.

Kwijtscheldingsverzoeken

2015

2016

Meerjarige kwijtschelding

892

967

Incidentele verzoeken

1.353

1.067

Totaal

2.245

2.034

5. Overzicht belangrijkste belastingen en heffingen

 

Opmerking

Tarief 2016

Tarief 2017

Onroerende zaakbelastingen

- gebruikers niet-woningen

1

0,1535

0,1696

- eigenaren woningen

1

0,1028

0,1136

- eigenaren niet-woningen

1

0,1852

0,2046

Afvalstoffenheffing

2

€ 269,04

€ 241,80

Rioolheffing

- woningen

3

€ 168,48

€ 168,48

- niet-woningen

4

€ 168,48

€ 168,48

Hondenbelasting

5

€ 55,80

€ 55,80

(Water)toeristenbelasting

6

€ 1,10

€ 1,10

Toelichting

 1. Het tarief 2017 is berekend door het tarief 2016 met 10,5% te verhogen.
 2. Het tarief is gebaseerd op het hebben van een grijze container met een inhoud van 240 liter en een groene container met een inhoud van 140 liter. Zoals bij de uitgangspunten onder 2 is aangegeven is het tarief verlaagd.
 3. Het tarief van € 168,48 is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 1. € 140,28 voor een eigenaar van een woning met een kavelgrootte tot 1.000 m2. Bij een grotere kavel is het tarief hoger.
 2. € 28,20 voor de gebruiker.      
 1. Voor kavels tot 1.000 m2 is het tarief voor niet-woningen gelijk aan het tarief van woningen. Bij een grotere kavel geldt een opslag op het basistarief.
 2. Het tarief is gebaseerd op het tarief voor de 1e hond.
 3. Het tarief voor toeristenbelasting is € 1,10 per overnachting. Het tarief voor watertoeristenbelasting is € 1,10 per persoon per etmaal, waarbij een factor voor de lengte van het vaartuig wordt toegepast.