Uitkomsten septembercirculaire 2016

In deze bijlage geven we een totaaloverzicht van de uitkomsten van de septembercirculaire 2016. We beginnen met een samenvattend overzicht in de tabel. Daarna lichten we elk onderwerp toe. In het tweede deel van de bijlage geven we een nadere analyse van de uitkomsten.

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
- is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
bedragen x € 1.000

Septembercirculaire 2016

De septembercirculaire 2016 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds laat ten opzichte van de meicirculaire 2016 een stijging zien van € 1,1 miljoen in 2016 oplopend tot structureel € 1,3 miljoen vanaf 2020.

Saldo septembercirculaire 2016

Als we rekening houden met de bedragen die we moeten afzonderen voor specifieke onderwerpen is het voordeel wat uit de septembercirculaire komt als volgt:

  • 2016: € 121.000
  • 2017: € 501.000
  • 2018: € 1.739.000
  • 2019: € 2.335.000
  • 2020: € 2.730.000

Analyse op hoofdlijnen

       + is negatief: minder inkomsten

             - is positief: extra inkomsten

    bedragen x € 1.000

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

Samen de trap op/af (accres)

-115

-876

-2.087

-2.887

-2.985

Groot onderhoud gemeentefonds

0

-320

-465

-437

-492

Niet afzonderen korting jeugdzorg

0

474

474

474

474

Overige rijksontwikkelingen

-6

221

339

515

633

Totaal

-121

-501

-1.739

-2.335

-2.730

Samen de trap op/af

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. De rijksuitgaven stijgen waardoor ook de algemene uitkering stijgt. Deze stijging veroorzaakt het grootste voordeel tot zelfs bijna € 3 miljoen in 2020.
De jaren 2016 en 2017 worden voordeliger door extra rijksuitgaven op het gebied van defensie, veiligheid, zorg, onderwijs en armoedebestrijding. Voor de jaren erna is er sprake van een positieve ontwikkeling omdat in deze circulaire nu ook de actuele middellange termijn raming van het Centraal Planbureau is verwerkt. In de meicirculaire waren deze cijfers nog niet beschikbaar en nu blijken deze positiever te zijn. We hebben hier al deels rekening mee gehouden bij de berekening van de meicirculaire.

Groot onderhoud gemeentefonds

Door aanpassingen in de verdeling van het gemeentefonds ontvangen we op termijn jaarlijks € 0,5 miljoen extra. Dit komt door het zogenaamde groot onderhoud op het gemeentefonds.
De algemene uitkering is de grootste inkomstenpost voor gemeenten. De afgelopen jaren heeft hier landelijk groot onderhoud op plaatsgevonden. Het doel van het groot onderhoud is zorgen voor een toekomstbestendige basis voor het gemeentefonds en het gemeentefonds zo goed mogelijk over alle gemeenten verdelen. Aanpassingen als gevolg van dit groot onderhoud leiden uiteraard tot herverdeeleffecten tussen gemeenten.
In 2015 is de tweede fase van het groot onderhoud in principe afgerond. We hebben de effecten in onze programmabegroting verwerkt. Dit met uitzondering van het cluster Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Over de herverdeling hiervan zijn landelijke discussies ontstaan. Daarom is toen besloten om de nieuwe verdeling in 2016 voor 33% in te voeren en ondertussen aanvullend onderzoek te doen. In de septembercirculaire is besloten om opnieuw 33% door te voeren.

Niet afzonderen korting jeugdzorg

Zoals eerder toegelicht zonderen we de korting op het budget van jeugdzorg niet af. Dit heeft als resultaat dat het totale voordeel van de septembercirculaire daalt met jaarlijks € 474.000 vanaf 2017.

Overige rijksontwikkelingen

Binnen de overige ontwikkelingen treden diverse effecten op door onder andere:

  • Aanpassing van diverse maatstaven
  • Een hogere uitkeringsbasis (landelijke toename van aantallen en bedragen per eenheid).

Dit nadeel staat in relatie met de hogere accressen.

Overig

Het kabinet stelt vanaf 2017 structureel € 100 miljoen beschikbaar voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. De middelen zullen grotendeels aan gemeenten beschikbaar worden gesteld. De exacte omvang en verdeling wordt in de decembercirculaire opgenomen.